Algemene verkoop en betalingsvoorwaarden van de vennootschap onder firma Indian Westernstore Silverado V.O.F. Gevestigd te 6511 CB,te Nijmegen Lange hezelstraat 37, Ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel en de fabrieken van Zuid Gelderland onder nr. 10146709

Indian Westernstore Silverado V.O.F. bezit alle rechten en het copyright van silverado.nl, dit houdt in dat het verboden is om onderdelen van de site, fotomateriaal en productinformatie te gebruiken voor iedere vorm van publicatie.

Artikel 1. Algemeen

 • Leveringen binnen Nederland mits op voorraad geschieden binnen 5 - 10 werkdagen buiten Nederland binnen 5 tot 21 werkdagen.
 • Betalingen zijn mogelijk doormiddel van iDEAL of doormiddel van PayPal, credit card of via bankoverschrijving.
 • Leveringen worden pas verwerkt na ontvangst van de betalingsbevestiging.
 • Orders worden eerst bevestigd voor verwerking.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgewerken in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Indian Westernstore Silverado V.O.F. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door Indian Westernstore Silverado V.O.F. ingeschakelde tussenpersonen en anderen derden.
 • Foto's op de website kunnen afwijken van de oorspronkelijke kleur.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

 • Alle aanbiedingen van Indian Westernstore Silverado V.O.F. zijn vrijblijvend en Indian Westernstore Silverado V.O.F. behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van u bestelling door Indian Westernstore Silverado V.O.F.
 • Indian Westernstore Silverado V.O.F. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald
 • Indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt Indian Westernstore Silverado V.O.F. dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief de wettelijke BTW en exclusief handeling- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Indien u met enige betalingen in gebrek bent, is Indian Westernstore Silverado VO.F. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging door Indian Westernstore Silverado V.O.F.

Artikel 4. Levering

 • Artikelen, die in voorraad zijn, worden binnen 3 - 5 werkdagen na bestelling verzonden. De verkoper heeft het recht op een deellevering, voor zover een deellevering met inachtneming van zijn belangen, door de klant gevergd wordt. Voor de klant ontstaan daardoor geen bijkomende kosten.
 • Artikelen die niet op voorraad zijn, hebben een levertijd van 5 - 10werkdagen.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 • U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
  Indien dit niet het geval is dient u Indian Westernstore Silverado V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14 ) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Indian Westernstore Silverado V.O.F. de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indian Westernstore Silverado V.O.F. is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van producten of misbruik van producten aangekocht bij Indian Westernstore Silverado V.O.F.
 • Indian Westernstore Silverado V.O.F.is niet aansprakelijk voor producten die maat gebonden zijn vanwege het feit dat mens en dier levende wezens zijn en veranderlijk in bouw en omvang.

Artikel 8. Bestelling/communicatie

 • Voor misverstaan, verminkingen, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Indian Westernstore Silverado V.O.F. dan wel tussen Indian Westernstore Silverado V.O.F. en derden, voor zover betrekkingen hebbend op de relatie tussen u en Indian Westernstore Silverado V.O.F., is Indian Westernstore Silverado V.O.F. niet aansprakelijk, tenzij een voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Indian Westernstore V.O.F.

Artikel 9. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Indian Westernstore Silverado V.O.F. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door te schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Indian Westernstore Silverado V.O.F.. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Indian Westernstore Silverado V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

 • Indien u aan Indian Westernstore Silverado V.O.F. schriftelijke opgave doet van een adres is Indian Westernstore Silverado V.O.F. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Indian Westernstore Silverado V.O.F. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden verzonden.
 • Wanneer door Indian Westernstore Silverado V.O.F. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
 • U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Indian Westernstore Silverado V.O.F. deze voorwaarden soepel toepast.
 • Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Indian Westernstore Silverado V.O.F. in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallenen zal deze worden vervangen door een door Indian Westernstore Silverado V.O.F. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • Indian Westernstore Silverado V.O.F. . is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het gebied waar Indian Westernstore Silverado V.O.F. is gevestigd.

Artikel 12. Garantie

 • Voor zover niets anders overeengekomen is, gelden de wettelijke garantiebepalingen. Bij bedrijven geeft de verkoper voor tekortkomingen van de artikelen in eerste instantie volgens zijn keuze garantie door retouche of door een levering van een vervangend artikel. Bedrijven moeten klaarblijkelijke gebreken binnen een termijn van twee weken, te rekenen vanaf de ontvangst van de artikelen, aan de verkoper mededelen; in het andere geval is de indiening van de garantieclaim uitgesloten. Ter handhaving van de termijn volstaat de tijdige verzending c.q. mededeling. Bij de ondernemer blijft de volle bewijslast voor al de voorwaarden van de claim, in het bijzonder voor de tekortkoming zelf, voor het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en voor de tijdigheid van de klacht. Indien de klant schadevergoeding in plaats van de levering verkiest, gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen conform § 8 van deze Algemene Handelsvoorwaarden. De garantietermijn voor consumenten bedraagt 6 maanden, telkens te rekenen vanaf levering van de artikelen. De 6 maanden garantietermijn geldt niet indien de koper grove schuld of kwaadwilligheid aangewreven kan worden.

Opgesteld te Nijmegen op 10 augustus 2009
Indian Westernstore Silverado V.O.F.
Adrie & Jessica van Maasdijk